Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Γενικά

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Περαιτέρω, από την 25.05.2018 ισχύει ο υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος εισάγει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο « Γενικός Κανονισμός»), ενώ από την  29-08-2019 ισχύει ο εθνικός νόμος 4624/2019«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης  Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  ενσωμάτωση  στην  εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υψίστης σημασίας για την ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (εφεξής καλούμενη “Εταιρεία”). Ως εκ τούτου, η παρούσα πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής καλούμενη “πολιτική”), συντάχθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω ισχύουσα εθνική νομοθεσία και με τον Γενικό Κανονισμό

Η παρούσα πολιτική, εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, διαβιβάζει και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα») και cookies στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της, ώστε να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας – και να συμμορφώνεται με το νόμο.

H παρούσα πολιτική ισχύει για όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών (εφεξής καλούμενοι χάριν συντομίας ο/οι «Πελάτης/ες») ή/και προμηθευτών/συνεργατών της τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της (εφεξής καλούμενες χάριν συντομίας “Υπηρεσίες”) καθώς και των υποψηφίων εργαζομένων οι οποίοι επικοινωνούν με την Εταιρεία με σκοπό τη μελλοντική συνεργασία. Η Εταιρεία στην παρούσα πολιτική , δεσμεύεται επίσης να προστατέψει το απόρρητο των δεδομένων ως άνω υποκειμένων των δεδομένων.

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση της Πολιτικής της Εταιρείας μας, έτσι ώστε να πληροφορηθείτε σχετικά με το αν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και ποια είναι αυτά, τον τρόπο με τον οποίο προβαίνουμε στην επεξεργασία αυτή και φυσικά τον λόγο για τον οποίο προβαίνουμε στις παραπάνω ενέργειες.

Η Εταιρεία μας

H Εταιρεία λειτουργεί ως βιομηχανία παραγωγής έτοιμων γευμάτων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν ενδεικτικά:

 • Παραγωγή, Συσκευασία και Διανομή Ετοίμων Γευμάτων Υπό Ψύξη, Κατάψυξη και Ζεστών Ετοίμων Γευμάτων.
 • Επεξεργασία, Συσκευασία και Διανομή Φρούτων, Λαχανικών και Σαλατών.
 • Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης, Παραγωγή και Διάθεση Γευμάτων στις Εγκαταστάσεις του Πελάτη, Υπηρεσίες Τραπεζοκομίας.
 • Αποθήκευση και Διανομή των παραπάνω.
 • Παραλαβή, Αποθήκευση, Εμπορία και Διακίνηση Τροφίμων Υπό Ψύξη, Κατάψυξη και Ξηρής Διατήρησης

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, δεσμευόμαστε πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Για τον λόγο αυτό, η Εταιρεία μας επιδιώκει να ενημερώνει εκ των προτέρων τους επισκέπτες της σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγει, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών, καθώς και τα δικαιώματα με τα οποία εξοπλίζει τους επισκέπτες και τους πελάτες της ως υποκείμενα δεδομένων η ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό και όσον αφορά στη συλλογή στοιχείων που αφορούν στο πρόσωπό σας ως επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, η Εταιρεία μας αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων.

Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που εμφανίζονται στην παρούσα Πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:

 • «Επεξεργασία»:
κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • «Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»:
κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Συγκατάθεση»:
κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο δηλώνει με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, ότι συμφωνεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»:
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή άλλος φορέας, ο οποίος καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)
Αρχές που διέπουν τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

 

Η Εταιρεία προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες και τους πελάτες της μέσω της ιστοσελίδας της.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε στα πλαίσια παροχής των ως άνω υπηρεσιών μας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους οι οποίοι αφορούν στις συναλλαγές σας με εμάς, όπως αυτές αναλύονται ειδικότερα κατωτέρω:

(α) Για την διαχείριση των στοιχείων των προμηθευτών/πελατών από το λογιστήριο μας στα πλαίσια της τιμολόγησης, συμφωνίας υπολοίπου, είσπραξης, ενημέρωσης βιβλίων κτλ. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων (πελάτης ή προμηθευτής) είναι συμβαλλόμενο μέρος. Περαιτέρω στη περίπτωση αυτή η επεξεργασια είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

(β) Για την επικοινωνία σας με την ΠΟΤ ΠΑΝ αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα τα οποία ενδεχομένως μας έχετε θέσει, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά δεδομένα

(γ) Για την εξυπηρέτηση των πελατών της ΠΟΤ ΠΑΝ σε θέματα ενημέρωσης προόδου και υποστήριξης του εκάστοτε έργου (επικοινωνία και συντονισμός των εργασιών των έργων πελατών σύμφωνα με τις οδηγίες τους) καθώς και σε θέματα τιμολόγησης, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα. Περαιτέρω στην περίπτωση αυτή η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι και η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων (πελάτης) είναι συμβαλλόμενο μέρος.

(δ) Για την διαχείριση των εταιρικών λογαριασμών (διαχείριση σχολίων, υποστήριξη κοινότητας με ερωτήσεις απαντήσεις, με email και μέσω των λογαριασμών τους) των πελατών στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) καθώς και των προϊοντικών σελίδων πελατών στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της ΠΟΤ ΠΑΝ (έννομο συμφέρον). Περαιτέρω στην περίπτωση αυτή, η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι και η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων (πελάτης) είναι συμβαλλόμενο μέρος.

(ε) Για τη διοργάνωση προωθητικών ενεργειών (μεταξύ άλλων και διαγωνισμών) για λογαριασμό του πελάτη στα πλαίσια της παροχή των υπηρεσιών της ΠΟΤ ΠΑΝ (έννομο συμφέρον). Στην περίπτωση αυτή η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι και η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων (πελάτης) είναι συμβαλλόμενο μέρος.

(στ) Για τη διαχείριση διαγωνισμών για λογαριασμό των πελατών (κοινοποίηση νικητών, επικοινωνία με νικητές για παραλαβή των δώρων), μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας η οποία βρίσκεται σε ιστοσελίδες ή σε λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων των πελατών.

(ζ) Για τη διαχείριση των βιογραφικών υποψηφίων εργαζομένων (φυσικών προσώπων) στα πλαίσια της αξιολόγησης αιτημάτων για την κάλυψη προσφερόμενης θέσης εργασίας. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στη Εταιρεία μας  με τη συναίνεση του υποψηφίου.

(η) Για την ανεύρεση, ανάπτυξη και σχεδιασμό νέων προϊόντων στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της (έννομο συμφέρον).

(θ) Για την ανάρτηση φωτογραφικού υλικού στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram), η επεξεργασία των οποίων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων τους οποίους επιδιώκει η Εταιρεία.

(ι) Για τη συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων, τη διαχείριση χρηστών και την επίλυση προβλημάτων στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της Εταιρείας (έννομο συμφέρον).

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο από τις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

(α) Για την διαχείριση των στοιχείων των προμηθευτών/πελατών στα πλαίσια της τιμολόγησης, συμφωνίας υπολοίπου, είσπραξης, ενημέρωσης βιβλίων κτλ. συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο / ονομασία, email, τηλέφωνο), δημογραφικά στοιχεία (ΑΦΜ / ΔΟΥ), Τραπεζικά στοιχεία (ΙΒΑΝ λογαριασμός, αντίγραφο κίνησης λογαριασμού – εξτρέ για επιβεβαίωση πληρωμής).

(β) Για την επικοινωνία σας με την ΠΟΤ ΠΑΝ αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα τα οποία ενδεχομένως μας έχετε θέσει, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: στοιχεία επικοινωνίας επιτηδευματιών -ατομικών επιχειρήσεων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email).

(γ) Για την εξυπηρέτηση των πελατών της ΠΟΤ ΠΑΝ σε θέματα ενημέρωσης προόδου και υποστήριξης του εκάστοτε έργου (επικοινωνία και συντονισμός των εργασιών των έργων πελατών σύμφωνα με τις οδηγίες τους) καθώς και τιμολόγησης, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: στοιχεία επικοινωνίας επιτηδευματιών -ατομικών επιχειρήσεων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), στοιχεία τιμολογίου παραστατικού (ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα).

(δ) Για την διαχείριση των εταιρικών λογαριασμών των πελατών στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) καθώς και των προϊοντικών σελίδων πελατών, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: στοιχεία επικοινωνίας χρηστών, (ονοματεπώνυμο, όνομα προφίλ, τηλέφωνο επικοινωνίας, email).

(ε) Για τη διοργάνωση προωθητικών ενεργειών (μεταξύ άλλων και διαγωνισμών) για λογαριασμό του πελάτη, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: στοιχεία συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλικία, φύλλο, κινητό, email), στοιχεία βιντεοσκόπησης, φωτογραφία συμμετέχοντα στην ενέργεια, διαγωνισμό, (π.χ. νικητής, νικήτρια).

(στ) Για τη διαχείριση διαγωνισμών για λογαριασμό των πελατών (κοινοποίηση νικητών, επικοινωνία με νικητές για παραλαβή των δώρων), συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: Στοιχεία Επικοινωνίας Χρηστών (web form) (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), στοιχεία συμμετοχής διαγωνισμών Facebook (όνομα προφίλ, ημερομηνία, ώρα, σχόλιο, όνομα προφίλ.

(ζ) Για τη διαχείριση των βιογραφικών υποψηφίων (φυσικών προσώπων), συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: στοιχεία επικοινωνίας υπαλλήλων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), δημογραφικά στοιχεία (οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης), στοιχεία βιογραφικού (εργασιακή εμπειρία, ικανότητες, δεξιότητες, συστατικές επιστολές κατά περίπτωση, φωτογραφία σε βιογραφικό).

(η) Για την ανεύρεση, ανάπτυξη και σχεδιασμό νέων προϊόντων, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: στοιχεία επικοινωνίας επιτηδευματιών – ατομικών Επιχειρήσεων, (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), δεδομένα εργαζομένων στο χώρο προώθησης, θεάματος όπως φωτογραφία, βίντεο, ηλικία, σωματομετρικά δεδομένα, ύψος, μέγεθος ρούχων.

(θ) Για την ανάρτηση φωτογραφικού υλικού στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram) συλλέγουμε το αντίστοιχο Φωτογραφικό Υλικό (Φωτογραφίες) το οποίο αφορά σε φυσικά πρόσωπα, συμμετέχοντες, διαγωνιζόμενους και Δημόσια Πρόσωπα.

(ι) Για τη συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων, τη διαχείριση χρηστών και την επίλυση προβλημάτων στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της (έννομο συμφέρον), συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: στοιχεία επικοινωνίας υπαλλήλων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας), ΑΔΤ, ΑΦΜ.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της Εταιρείας το οποίο και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας τους και μόνο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού

Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί συστηματική και εκτενή αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα, η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

Πηγές Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

 • Υποψήφιοι εργαζόμενοι
 • Απευθείας από τους πελάτες και προμηθευτές της ΠΟΤ ΠΑΝ
 • Χρήστες ιστοσελίδων πελατών και των κοινωνικών δικτύων (facebook, instantgram)
 • Φυσικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ή δημόσια – επώνυμα πρόσωπα

 

Η δική σας συγκατάθεση

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική, καθώς και ότι μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της αυτής Πολιτικής.
Τη συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, επικοινωνώντας με την Εταιρεία μας (στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τμήματα της Εταιρείας, τα οποία είναι αρμόδια για την ορθή και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της (Εμπορικό, πωλήσεις, λογιστήριο, κτλ)

Τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβατικές σχέσεις στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά σε προμηθευτές, συνεργάτες, εταιρείες courier, εταιρείες παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών κτλ οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία

Τα προσωπικά δεδομένα προμηθευτών/συνεργατών, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν από πελάτες της εταιρείας στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία, καθώς και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία

Επιπλέον, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία συλλέγουμε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μπορεί να αποκτήσουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας μας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και μηχανογράφησης, με σκοπό την καταγραφή και την αποθήκευση των στοιχείων σας, καθώς και την επικοινωνία μαζί σας.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται συναινετικά, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η συγκατάθεση, η οποία έχει ληφθεί οικειοθελώς από εσάς και μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων. Σε περίπτωση της άρσης της συγκατάθεσης κατά τα ανωτέρω, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχονται από υποψήφιους εργαζόμενους (βιογραφικά), αυτά θα διατηρούνται στη βάση μας για δύο (2) έτη, εκτός και αν πραγματοποιηθεί ανάκληση της συγκατάθεσης από το υποκείμενο των δεδομένων.

Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων

Προστασία των ανηλίκων

Ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες που εισέρχονται στην ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που αυτή παρέχει. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, η ιστοσελίδα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας

Η Εταιρεία τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνη. Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων,
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.
 • όπου είναι δυνατό, τις προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των διαφόρων κατηγοριών δεδομένων.
 • όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας .

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει η ιστοσελίδα μας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, ήτοι:

 • Το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο – άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται).
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).
 • Το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής στην Εταιρεία: τηλ 2262071901/ ή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση e-mail: info@potpan.gr, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομέων σας ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016), εφόσον η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει

Η Εταιρεία εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημιά ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016 προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων. Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε ενδεχόμενη τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών, καθώς και τη χρήση ή την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο με παράνομο τρόπο.
Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε αυστηρό καθήκον εμπιστευτικότητας.
Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων ασφάλειας δεδομένων.
Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα:

 • Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών της,
 • Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές και πληροφοριακά συστήματα.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου παρουσιάζει εξ ορισμού αδυναμίες ασφάλειας. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

 

Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ (η οποία θα αντικατασταθεί με τον Κανονισμό ePrivacy) και τις από 25.2.2020 Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των «cookies». Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των πελατών μας.

Κατά τη χρήση της δικής μας ιστοσελίδας, γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από τρίτους, όπως κοινωνικά δίκτυα και μηχανές αναζήτησης, π.χ. Google Analytics, Facebook social plug-ins, κ.λπ., χωρίς ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχο εκ μέρους της Εταιρίας και διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (27 κράτη-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι. Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter, να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Εταιρίας μπορείτε να εξαιρεθείτε από τους όρους που παρέχονται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους. Παρότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως, πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα και την εμπειρία χρήσης.

Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ΠΟΤ ΠΑΝ: τηλ. 2262071901 email: [info@potpan.gr]

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων ή καταγγελιών είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλο της είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Αρχής στην ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/, αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των Δεδομένων κατά τα ανωτέρω

Επικαιροποίηση

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή της Εταιρείας. Συνακόλουθα προτρέπουμε τους πελάτες να ελέγχουν περιοδικά τον Δικτυακό Τόπο προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι πελάτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή μέσω προειδοποίησης στον Δικτυακό Τόπο για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική.

Σύνδεσμοι Εγγράφων GDPR

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ